Vědecké studie

Brožura Koalice STOP HF [cz]

Břidlicový plyn – Energetická naděje nebo špinavá záležitost?

Brožura Koalice STOP HF [en]

SHALE GAS – Energy hope or dirty business

Evropská Unie

EU fracking study

Tyndall Centre for Climate Change Research:

Shale gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts [1/2011]

Studie potvrzující, že hydraulické štěpení způsobuje zemětřesení:

www2.seismosoc.org/FMPro?-db=Abstract_Submission…-find

www.gov.uk/government/…/5055-preese-hall-shale-gas-fracturing-review-and-recomm.pdf

www.pnas.org/content/early/2012/07/30/1207728109.abstract?…d01

Oklahoma’s recent earthquakes and saltwater disposal [PDF]

Studie potvrzující negativní dopady na zdraví zvířat:

www.psehealthyenergy.org/data/Bamberger_Oswald_NS22_in_press.pdf

Studie dokazující negativní vliv HF na rodiny, zvířata a změdělství

http://www.beacon.org/productdetails.cfm?SKU=8493

Budoucnost těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu v Polsku a její důsledky pro střední Evropu:

http://eeip.cz/download/Nekonvencni-zdroje-plynu.pdf

Studie potvrzující vliv na klima:

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13837.html

http://motherjones.com/environment/2014/10/study-fracking-natural-gas-climate-change

Dne 13. června 2012 vydalo Sdružení vědců, lékařů a inženýrů za zdravou energii prohlášení k těžbě břidlicového plynu. Poukazují na studie, které dokládají, že:
Sdružení vypracovalo desatero „Top 10“ problémů s těžbou břidlicového plynu:
 1. Nedostatek empirických údajů o rizicích hydraulického štěpení
 2. Těžba povolena příliš blízko citlivým zásobám vody
 3. Žádné plány na likvidaci milionů litrů zpětně odčerpané vody
 4. Radioaktivní znečištění těžbou je podceňováno
 5. Zastaralé studie emisí skleníkových plynů
 6. Žádné posouzení vlivu těžby na zdraví obyvatel
 7. Příliš málo údajů o umístění podzemních zásob vody, zlomů a záplavových oblastí
 8. Žádné posouzení plánů na umístění vrtů a potenciálně výbušných plynovodů
 9. Žádná opatření na ochranu chráněných území před vertikálním vrtáním a nízkoobjemovým hydraulickým štěpením
 10. Příliš málo inspektorů na zajištění vědecky důkladné regulace

Ve Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických proběhlo dne 31. května 2012 slyšení ohledně důkazů, že těžba břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení poškozuje zdraví a životní prostředí.

Profesor Cornellovy univerzity Robert W. Howarth, Ph.D. předstoupil před kongresmany se shrnutím dostupné vědecké literatury na toto téma. Zdůraznil, že za celou historii lidstva byla více než polovina veškerého vytěženého plynu z břidlic získána v posledních 3 letech, proto téměř všechen vědecký výzkum, který prošel procesem oponentních posudků (peer-review), je mladší 14 měsíců.

Z dostupné vědecké literatury však vyplývají následující obavy:

 1. Znečištění povrchových vod: těžba břidlicových plynů již způsobila značné znečištění povrchových vod. Látky používané při hydraulickém štěpení, jako formaldehyd, benzen, xylen a monoethanolamin, mají toxické a karcinogenní účinky. Navíc štěpící kapaliny extrahují z břidlic další toxické látky, jako uhlovodíky, těžké kovy a radioaktivní materiály, včetně uranu, thoria a rádia. Některé z těchto materiálů jsou uvolňovány do prostředí při výbuších nebo dalších nehodách. K větší expozici však dochází při likvidaci zpětně vyčerpaných štěpících kapalin. Po prvních několika týdnech štěpení se zpět na povrch dostává přibližně 20% (3.79 milionů litrů) kapalin, se všemi přidanými a vylouhovanými chemickými látkami. Tyto kapaliny byly likvidovány vyléváním do opuštěných vrtů na zemní plyn, jako v Texasu, nebo zpracováním v obyčejných čističkách vody, které však nejsou na tento druh znečištění vybavené a kontaminace se dostávala do řek. V létě 2011 byla likvidace v městských čističkách zakázána, ale alternativní metody likvidace ještě nejsou dostatečně rozvinuty.
 2. Kontaminace podzemních vod: několik studií dokládá kontaminaci studní a podzemních nádrží chemikáliemi z hydraulického štěpení, zejména v Pensylvánii a Kolorádu. Rozsah kontaminace a její mechanismy ještě nebyly dobře prostudovány. Většina vědců, kteří mají přístup k veřejným údajům (mnoho z údajů není veřejně přístupných) se domnívá, že ke kontaminaci dochází selháváním betonování. Nedávno zveřejněný model také ukazuje na pravděpodobnost migrace kontaminovaných štěpících kapalin z hlubin do povrchových zásob pitné vody zlomy a prasklinami. EPA v současné době pracuje na studii, která by měla být zveřejněna v roce 2014. Studie Duke University ukazuje na kontaminaci studní s pitnou vodou. Koncentrace metanu ve vodě jsou často v okruhu 1 kilometru od těžby plynu zvýšené, někdy do té míry, že zde existuje vysoké riziko výbuchu.
 3. Lokální znečištění vzduchu: bylo prokázáno, že nekonvenční těžba plynu způsobuje znečištění vzduchu. Při běžných operacích se uvolňuje do vzduchu benzen a další aromatické uhlovodíky. Státní úřady v Texasu udávají, že koncentrace benzenu ve vzduchu blízko plynových vrtů někdy přesahuje standardy pro akutní toxicitu. V Pensylvánii jsou prozatím koncentrace nižší, zejména kvůli nižší míře těžby. Přesto však zjištěné koncentrace atmosférického benzenu jsou u některých vrtů v Pensylvánii tak vysoké, že při dlouhodobější expozici vzrůstá riziko rakoviny.
  Ozon v atmosféře vzniká při reakci organických sloučenin, znečištění a přímého slunečního světla. Odhadem již dnes je míra předčasných úmrtí v USA způsobených ozonem srovnatelná s automobilovými haváriemi (30 000). Nekonvenční těžba plynu hydraulickým štěpením způsobuje znečištěním ozónem kvůli unikání organických sloučenin do vzduchu. Tento problém je významný zejména ve Wyomingu, Utahu a Kolorádu, kde jsou zimní koncentrace ozónu vyšší, než v městě New York.
 4. Metan a změna klimatu: metan je velmi silný skleníkový plyn a většina studií udává, že těžba břidlicového plynu uvolňuje o 40-60 procent víc metanu, než konvenční těžba plynu, která se již dnes v USA podílí na 40 procentech všech metanových emisí. Znečištění je tak srovnatelné s ropou a uhlím.
 5. Znečištění radonem: je známo, že obsah radonu v břidlicovém plynu z formace Marcellus je mnohonásobně vyšší, než v konvenčním zemním plynu. Radon má poločas rozpadu 3.8 dní, proto dostatečně dlouhé skladování může toto riziko snížit.

www.psehealthyenergy.org/data/Howarth_statement_to_Congress.pdf

Metastudie vlivu břidličných plynů na uhlíkovou stopu:

www.fe.doe.gov/programs/gasregulation/authorizations/Orders_Issued_2012/75._Howarth-EtAl-2011.pdf

FOEE [shale gas report] Czech

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter