Francie: zamítá žádosti na průzkum břidlic. ČR: Odvolá premiér Nečas Chalupu?

JM: Francie zamítla dalších 7 žádostí na průzkum břidličného plynu. Pan prezident Hollande vysvětlil, že HF metoda je nebezpečná. Doslova řekl: „Současné poznatky nikomu neumožňují tvrdit, že těžba břidlicového plynu a olejů dosud známou technologií je bez vážného rizika pro zdraví a životní prostředí.“

Francouzská vláda i pan prezident a dokonce snad i ministerstvo životního prostředí tedy zcela jasně chápe, že metoda HF je nebezpečná za všech okolností, tedy i při průzkumu! A proto mají zákon, který zakazuje metodu HF. Jasné myšlení, jasné argumenty, jasná legislativa. Země krále Miroslava.

Koalice STOP HF a někteří senátoři chtěli tento postup okopírovat v ČR a to i po vzoru Bulharů, sotva jsme zjistili to samé, co Francie. Když naše ministerstva (i vláda) selhala a národ nebránila – naopak umožnila těžařům získávat již průzkumná území(!) – začali jsme se bránit sami. Odpracovali jsme za ministerstvo ŽP několikaměsíční směnu a zákon iniciovali sami a předložili senátu. Senátor Pakosta napsal také svůj zákon a jeho právník dal naše aktivity do jednoho, senátního návrhu zákona. Očekávali jsme celkem hladký průběh schvalování… a podporu MŽP.

Jak jsme se ale spletli. V ČR totiž asi neplatí fyzikální  a chemické zákony: těžaři u nás tvrdí, že metoda je zcela bezpečná. Náš pan prezident sděluje, že průzkumu je třeba, přidává se i ministr životního prostředí Chalupa. Ten šel dokonce tak daleko, že na ČT 24 sdělil (a ČT to, světe div se, odvysílala), že zákon na STOP HF pro ČR je prý černobílé vidění světa a zákaz myslet. Ale ten zákon je skoro stejný, jako ty druhé – v cizině!

Proto asi jsou Francouzi, Bulhaři, Quebec, Rumuni podle ministra Chalupy úplní pitomci a zakazují si tam myslet. Řekl bych ale, že to je přesně naopak.

Vítejte v Půlnočním království, kde (zatím!) ještě vládnou nesprávní – jako pan Chalupa. Vláda má ještě 28 dní na odpověď, zda pana ministra ŽP odvolá.

Závěrem malá literární úvaha:

Situace přímo vybízí vzpomenout Orwella a jeho knihu 1984. Předpověděl zde hrůznou, profízlovanou, zkorumpovanou vizi státu, která klame občany ve všem. Ministerstvo války, je tak propagandou zváno Ministerstvem lásky. Naše ministertvo životního prostředí, které se již po několikáté vymklo svému poslání, je nyní ve skutečnosti ministerstvem pro otravu vod, zničení luk, ministerstvem těžby.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/francie-zamita-zadosti-o-tezbu-bridlicoveho-plynu/

English:

France: rejects request to explore shale. Czech Republic: Government Revokes Minister of the Environent Mr. Chalupa?

JM: France rejected the other 7 applications for shale gas exploration. Mr. Hollande president explained that the HF method is dangerous. He said: „Current evidence does not allow anyone to claim that the extraction of shale gas and oil technology is not yet known, without serious risks to health and the environment.“

The French government and the president, and perhaps even the Ministry of Environment therefore clearly understands that the HF method is dangerous at all times, including during the survey! And why have a law that prohibits the HF method. Clear thinking, clear argument, clear legislation. King Country Miroslava (It means – very good).

Coalition STOP HF and some senators wanted to copy this process in the Czech Republic and even the model of the Bulgarians, we found hardly the same as France. When our ministry (the government) has failed and did not prevent the nation – on the contrary allow mining companies to acquire exploration areas already (!) – We started to defend themselves. We worked for several months for the Department of Environment and exchange law initiated by themselves and by the Senate. Senator Pakosta also wrote his law and his lawyer put our activities into one, the Senate bill. We were expecting quite smooth approval … and support Ministry of environment.

As we have not made a mistake. In the Czech Republic is not about physical and chemical laws: the miners us say that the method is completely safe. Our president says that the survey is necessary, it adds to the Minister of the Environment Mr. Chalupa. He even went so far as to tell the CT 24 (and CT’s surprise, broadcast) that act to STOP HF for the Czech Republic is said to be black and white view of the world and non-thinking. But the law is pretty much the same as any other – abroad!

Therefore, some are French, Bulgarians, Quebec, Romanians according to the Minister Chalupa are complete morons and forbid you to think about there. I would say though, that this is exactly the opposite.

Welcome midnight Kingdom (very bad), where (so far!) still dominate incorrect – as Mr. Chalupa. The government still has 28 days to answer whether the Minister revokes the environment.

Finally, a small literary reasoning:

The situation invites remember Orwell and his book 1984th predicted horrible here, with big brother eye, corrupt vision of a state that deceives people in all. Ministry of War, is invited to participate as propaganda by the Ministry of Love. Our trade ministry of the environment, which has several times gotten their mission is now in fact the Ministry for Poisoning Water, Destruction of Meadows, the Ministry of Extraction.

Tagged with: , , , ,
Uveřejněno v rubrice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Finanční podpora
Zde můžete libovolnou částkou podpořit činnost Koalice STOP HF.  
 Za finanční dary Vám předem děkujeme.
Přihlášení
Spolupráce

S PODPOROU MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉFrack Free World.org


Kód pro vložení odkazu na Vaše stránky:

<a href="http://stophf.cz" title="Koalice STOP HF" alt="Koalice STOP HF"><img src="http://stophf.cz/img/stop_hf_color_lo_150.png"></a>
Facebook
Twitter